Kancelaria  Prawnicza  LEX


Radca  Prawny  Jolanta  Kołos-Jagiełło

Przez cały okres naszej działalności nastawieni jesteśmy na profesjonalizm naszych działań, oraz skuteczność rozwiązywania problemów prawnych naszych klientów. Bezpieczeństwo danych naszych klientów, a także polityka poufności związaną z prowadzonymi przez Kancelarię sprawami, jest jedną z naczelnych zasad, którymi kierujemy, się współpracując z Państwem.

Z WOKANDY SĄDOWEJ…

W tym miejscu będziemy przedstawiać niektóre z orzeczeń Sądu Najwyższego rozstrzygające problemy z jakimi zgłaszacie się Państwo do nas. Wiemy z naszego doświadczenia zawodowego jak nieczytelne i niespójne jest prawo uchwalane w kodeksach i ustawach , które musicie Państwo stosować prowadząc swoje firmy, lub dokonują jako osoby fizyczne czynności prawnych.

Prawo Medyczne – odpowiedzialność cywilna lekarzy

Przekroczenie granic błędu sztuki lekarskiej – niedbalstwo

Wyrok SN z dnia 17 lutego 1967 r. , I CR 435/66 , OSN 1967 , poz. 177

…”nie można ( ..) zaliczyć do błędów w sztuce lekarskiej zaniedbania polegające na naruszeniu obowiązku stosowania przy dokonywaniu operacji elementarnych zasad aseptyki, której zachowanie jest kardynalnym obowiązkiem całego personelu medycznego zatrudnionego przy przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych, a przy tym nie wymaga posiadania specjalnych wiadomości ani nie może nasuwać przy jej stosowaniu najmniejszych wątpliwości tak natury praktycznej, jak i teoretycznej, podobnie jak nie stanowiłoby błędu w sztuce lekarskiej podanie pacjentowi trucizny zamiast lekarstwa”…

Prawo Spółek

Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 7 kwietnia 1993 r.; III CZP 23 / 93 , Monitor Prawniczy 1993 r, nr 4 , s.110

 …”Zaniżenie wartości wkładu niepieniężnego dla pokrycia udziału w Spółce z o.o. nie powoduje nieważności umowy zawiązującej Spółkę; pozostaje także bez wpływu na odpowiedzialność Spółki w razie jej niewypłacalności”…

Prawo Medyczne – odpowiedzialność cywilna ZOZ

Wyrok SN z dnia 17 lipca 1974 r. , II CR 415/74

 …”jeżeli w sprawie ustalono , że stan sanitarny szpitala był wyjątkowo zły i że mógł doprowadzić do infekcji, a zakażenie rzeczywiście nastąpiło, prawdopodobieństwo związku przyczynowo – skutkowego między złym stanem sanitarnym a zainfekowaniem organizmu jest tak duże, że można przyjąć, iż powód spełnił swój obowiązek ze spoczywającego na nim ciężaru dowodu .

Nie można bowiem stawiać powodowi nierealnego wymagania ścisłego udowodnienia, jakimi drogami infekcja przedostała się do organizmu. Dlatego też w takiej sytuacji jeżeli pozwany szpital twierdzi, że infekcja pochodzi z innych żródeł powinien to udowodnić”…

Prawo Spółek – wniesienie aportu

Postanowienie SN z 17 września 1990 r. ; III CRN 268/90, nie publikowane

…” Sąd Rejestrowy przy rozpoznawaniu sprawy o zarejstrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma prawa badania wartości wkładu niepieniężnego . Obowiązkiem Sądu jest jedynie kontrola zgodności wniesionego aportu z przepisem Art. 166 k.h., a więc sprawdzenie, czy w umowie spółki oznaczono osobę wnoszącvą aport, przedmiot aportu i przyznane z niego udziały”…

Prawo cywilne – Prawo umów

Wyrok z dnia 5 lutego 2003 r. ; II CKN 1248 , LEX nr 78871

…” Uregulowany w Art. 579 k.c. kumulatywny zbieg uprawnień z rękojmi i gwarancji sprowadza się do możliwości dokonania przez kupującego wyboru jednego z dwóch reżimów odpowiedzialności sprzedawcy (gwaranta) z tytułu wystąpienia określonej wady fizycznej rzeczy. Dokonany wybór wiąże w odniesieniu do tej wady do końca jej istnienia i powoduje zawieszenie roszczeń wynikających z drugiej postawy odpowiedzialności.
Roszczenia te stają się bezprzedmiotowe z chwilą zaspokojenia roszczenia wybranego. Jeżeli natomiast nie zostało ono zaspokojone, kupujący może pozostać przy roszczeniach wybranej postawy odpowiedzialności, albo sięgnąć po roszczenia wynikające z drugiego reżimu odpowiedzialności .

Jeżeli zatem kupujący w odniesieniu do stwierdzonej wady żąda naprawy rzeczy w oparciu o udzieloną gwarancję, to wybór ten wiąże w tym znaczeniu, że dopiero niezrealizowanie tego żądania przez sprzedawcę (gwaranta) w odpowiednim terminie otwiera uprawnionemu drogę do skorzystania z rękojmi albo do dochodzenia dalszych uprawnień z gwarancji .
Natomiast skuteczne zrealizowanie przez gwaranta zgłoszonego żądania naprawy rzeczy i usunięcia wady w stosownym terminie sprawia, że przywrócona zostaje konieczna ekwiwalentność świadczeń i inne roszczenia zarówno z gwarancji, jak i rękojmi stają się, w odniesieniu do tej wady bezprzedmiotowe. „…

Sekretariat tel. 503 967 084        email: sekretariat@lexkancelaria.pl
©Copyright Jolanta Jagiełło – Kancelaria Prawnicza Lex. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.ul. Kazimierzowska 43/11, 02-572 Warszawa / Mokotów, NIP: 8941025982, REGON: 930769841