MenuAKTUALNOŚCIOFERTA SPECJALNA DLA FIRM

Szczegóły oferty po kliknięciu poniższego banera.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Z WOKANDY SĄDOWEJ
Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego po kliknięciu poniższego banera.


KANCELARIADrodzy Państwo,

Witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii Prawniczej Lex


"Kancelaria Prawnicza – Lex" świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym od 1998 r.


 • Przez cały okres naszej działalności nastawieni jesteśmy na profesjonalizm naszych działań, oraz skuteczność rozwiązywania problemów prawnych naszych klientów ;
 • Kancelaria specjalizuje się w procesach z zakresu roszczeń z prawa medycznego , cywilnego i gospodarczego;
 • Bezpieczeństwo danych naszych klientów, a także polityka poufności związaną z prowadzonymi przez Kancelarię sprawami, jest jedną z naczelnych zasad, którymi kierujemy się współpracując z Państwem;
 • Szczycimy się także naszą nową inicjatywą - patronatem "pro publico bono", którym to Kancelaria objęła niektóre sprawy rozwiązywane przez Radców Prawnych Kancelarii.

PRAWNICY


Radca Prawny Jolanta Kołos – Jagiełło

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem z zakresu sądowych postępowań cywilnych i gospodarczych. Zaangażowana w tworzenie struktur sądownictwa polubownego działającego przy Bürgell Incasso we Wrocławiu . Doświadczenie prawnika in – house w firmach developersko – budowlanych.
Specjalistka z dziedziny procesów inwestycyjno – budowlanych, prawa medycznego – odpowiedzialność cywilna lekarzy jak i zakładów opieki zdrowotnej. 
Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim ; otwarty przewód doktorski u profesora Adama Brzozowskiego tytuł pracy doktorskiej " Wynagrodzenie szkód medycznych - procedury no -fault compensation "

e-mail: j.jagiello@lexkancelaria.plRadca Prawny Joanna Owczarczuk – Kowalczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca Prawny z wieloletnim stażem posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego jak i prowadzenia procesów gospodarczych.
Specjalistka z zakresu ubezpieczeń majątkowych, prawa administracyjnego, prawa pracy , prawa gospodarczego, oraz prawa zamówień publicznych i ochrony danych osobowych . Posiada wieloletnie doświadczenie w organach administracji samorządowej oraz w obsłudze prawnej Politechniki Warszawskiej.

e-mail: j.owczarczuk@lexkancelaria.plOFERTA


Prawo medyczne


Prowadzimy obsługę prawną publicznych i niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Tworzymy procedury prawne w przychodniach i szpitalach. 

Pomagamy podmiotom negocjować kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prowadzimy doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarzy i personelu medycznego za szkody popełnione przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym:
 • zgoda pacjenta (działania bez zgody pacjenta, zgoda zastępcza, przymus leczenia, odmowa udzielenia pomocy)
 • wykonanie zabiegu (dokonanie zabiegu zbędnego, stosowanie niesprawdzonych metod, pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym)
 • błąd sztuki lekarskiej
 • przeszczepy komórek, tkanek, narządów
Prowadzimy doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej:
 • winy organizacyjnej
 • winy za zakażenia szpitalne
Reprezentujemy klienta w procesach z zakresu roszczeń dochodzonych w związku z uszkodzeniem ciała, lub rozstrojem zdrowia powstałym na skutek błędów lekarskich popełnionych przy wykonaniu zabiegów o charakterze leczniczym.

Prowadzimy doradztwo w zakresie normatywnych zasad prowadzenia badań klinicznych.

Oferujemy pomoc prawną przy wprowadzaniu leków do obrotu oraz przygotowujemy umowy dystrybucyjne.

Prawo cywilne i prawo spadkowe


Świadcząc obsługę prawną od wielu lat, zdajemy sobie sprawę z olbrzymiej wagi pomocy negocjacyjnej jaka potrzebna jest naszym klientom przy zawieraniu umów, wobec powyższego radcy prawni kancelarii cyklicznie uczestniczą w szkoleniach negocjacyjnych, oferując Państwu bezpieczne i skuteczne narzędzie, jakim jest pomoc naszych prawników w projektowaniu i negocjowaniu dla Was umów.

Przygotowujemy dla naszych klientów projekty porozumień od niestandardowych umów o współpracę, umów dystrybucyjnych i umów wdrożeniowych po klasyczne umowy kodeksu cywilnego takie jak umowę agencyjną, umowę o dzieło, umowę dostawy, umowę dzierżawy, umowę najmu czy umowę sprzedaży ect.

Pomagamy skutecznie przed sądem rozwiązać umowy, które zostały zawarte na wskutek wadliwych oświadczeń woli strony takich jak oświadczenie złożone pod wpływem podstępu, błędu, groźby, dla pozoru .

Ponadto umożliwiamy naszym klientom skorzystania ze skargi paulińskiej w przypadku niewypłacalności dłużnika połączonej z jego świadomym działaniem prowadzącym do pokrzywdzenia wierzyciela .

Prawo spadkowe
Prowadzimy sądowe postępowania spadkowe, dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, sprawy o wydziedziczenie, sprawy o zachowek. Przyjmujemy zlecenia na przechowanie testamentu jak i nadzór nad wykonaniem testamentu.Nieruchomości i Prawo inwestycyjno – budowlane


Przygotowujemy dla naszych klientów audyty prawne nieruchomości polegające na uzyskiwaniu informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży (księgi wieczyste, wypisy z rejestru gruntów) .

Regulujemy stany prawne nieruchomości (uwłaszczenia, ustanowienie służebności, naruszenie posiadania, sądowe postępowania o zasiedzenie nieruchomości ) .

Odzyskujemy nieruchomości wywłaszczone na podstawie wadliwych decyzji administracyjnych .
Mając duże doświadczenie w stałej obsłudze prawnej firm z branży developersko – budowlanej, prowadzimy w imieniu naszych klientów negocjacje umowne z firmami developerskimi i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla firm prowadzących procesy inwestycyjno – budowlane (na każdym z etapów projektowania i wykonawstwa).

Przygotowujemy umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy z generalnym wykonawcą.Prawo konsumenckie, prawo ubezpieczeń


Prawo konsumenckie
Zaskarżamy do sądu w imieniu klienta klauzule niedozwolone w umowach wzajemnych.
Prowadzimy sądowe postępowania skutkujące uznaniem postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
Doradzamy w zakresie odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzony do obrotu.

Prawo ubezpieczeń
Pomagamy naszym klientom uzyskiwać od firm ubezpieczeniowych odszkodowania związane z zawartymi polisami.

Ubezpieczenia komunikacyjne
OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu;
AC – Ubezpieczenie uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem na wskutek działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, działaniem osób trzecich;
NNW – Ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia majątkoweWindykacja wierzytelności i zastępstwo procesowe


Oferujemy naszym klientom pomoc w odzyskaniu zaległych należności. Odzyskujemy wierzytelności według klasycznych zasad:
 • monitoring wierzytelności zagrożonych przedawnieniem;
 • upomnienia oraz wezwania do zapłaty;
 • negocjacje spłaty - rozłożenie na raty, odstąpienie od odsetek, inne zabezpieczenia spłaty;
 •  nakazy zapłaty uzyskiwane w sądowych postępowaniach uproszczonych upominawczych i nakazowych,
 • wyroki uzyskiwane w spornych postępowaniach gospodarczych lub cywilnych
Oferujemy naszym klientom zastępstwo procesowe przed Sądami cywilnymi, gospodarczymi, pracy, administracyjnymi wszystkich szczebli.

Radcy Prawni Kancelarii posiadają ponad 10 letnie doświadczenie procesowe.
 • Prowadzimy sądowe procesy odszkodowawcze z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
 • Prowadzimy sądowe procesy odszkodowawcze z zakresu szkód na osobie.


Prawo spółek handlowych, prawo pracy


Pomagamy naszym klientom zakładać Spółki prawa cywilnego i handlowego przygotowując dokumenty do ich rejestracji i dokonują w imieniu klienta wpisów w wymaganych przez prawo rejestrach

Przeprowadzamy postępowania likwidacyjne Spółek prawa handlowego zakończone wykreśleniem Spółki z KRS .
Dokonujemy w imieniu Spółek wszelkich zmian wymaganych przez prawo w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Doradzamy w sprawach przekształceń Spółek osobowych w spółki kapitałowe.

Doradzamy w sprawie łączenia, podziału i przejęcia spółek.

Oferujemy pomoc prawną w tworzeniu oddziałów podmiotów zagranicznych w Polsce.

Prowadzimy Walne Zgromadzenia Spółek.

Prawo pracy
Przygotowujemy dla naszych klientów umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie.

Zabezpieczamy umowy w klauzule poufności oraz konstruujemy zakazy konkurencyjności.

Tworzymy regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy

Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu naruszeń przez pracowników obowiązków pracowniczych.

KARIERA

Aktualnie Kancelaria Prawnicza Lex poszukuje:

Stanowisko: Asystentka  Radcy Prawnego
Miejsce Pracy: Siedziba Kancelarii

Zakres obowiązków:


 • korespondencja i kontakty telefoniczne z urzędami, sądami, klientami
 • przygotowywanie dokumentacji formalno - prawnej
 • sporządzanie pism procesowych pod nadzorem Radcy Prawnego
 • przygotowywanie wniosków do KRS
 • archiwizacja dokumentacji prawnej


Wymagania:


 • studentka Prawa lub Administracji
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office
 • bardzo dobra organizacjia pracy
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • dokładność i systematyczność
 • umiejętność szybkiego uczenia się


Oferujemy:


 • dostęp do wiedzy prawniczej
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • własne stanowisko pracy
 • elastyczne godziny pracy (pn.- pt. 10.00 - 16.00)
 • umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę współpracyProsimy o zawarcie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla celów realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych "

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na e-mail: rekrutacja@lexkancelaria.pl
KLIENCI

Radcy Prawni kancelarii świadczyli pomoc prawną Spółkom
i Instytucjom państwowym i samorządowym.

Z pomocy naszych Radców Prawnych skorzystały:

 • "Burgell - Incasso" sp. z o.o.
 • IASE Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
  we Wrocławiu
 • Firma Sabur sp. z o.o.
 • Firma "Edbud" s. a.
 • S & T Services Polska sp. z o.o.
 • Urząd Miasta stołecznego Warszawa
 • Politechnika Warszawska
 • Fundacja Rozwoju Medycyny "Człowiek człowiekowi"
 • Centrum Chorób Kobiecych KAAR MED
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Remedium s.c.KONTAKT

Kancelaria Prawnicza Lex
ul. Kazimierzowska 43/11
02-572 Warszawa
tel. 503 967 084

NIP: 8941025982
REGON: 930769841

e-mail:  j.jagiello@lexkancelaria.pl
e-mail: sekretariat@lexkancelaria.pl

Rachunek bankowy:  20 1140 2017 0000 4902 0453 3048 

Pokaż Kazimierzowska 43 na większej mapie